Skocz do zawartości

Zaloguj przez Facebook Rejestracja

Najnowsze tematy

Wyświetl nową zawartość »

Było mieszkanie i... go nie ma :: zobacz komentowany artykuł


69 odpowiedzi w tym temacie

#61 ~Gość~

~Gość~
  • Goście

Napisano 04 wrzesień 2008 - 09:50

Zgadzam się. Wzajemne połajanki nic nie wnoszą, są jałowe.
Często krytykujący suwalczaka robią gorsze błędy, ale tego nie widzą.
Grunt wspólnie komuś ubliżyć.

Poczytaj wszystkie posty suwalczaka a potem zabieraj głos

#62 ~~ona~~

~~ona~~
  • Goście

Napisano 04 wrzesień 2008 - 10:03

Zgadzam się. Wzajemne połajanki nic nie wnoszą, są jałowe.
Często krytykujący suwalczaka robią gorsze błędy, ale tego nie widzą.
Grunt wspólnie komuś ubliżyć.

Zauważasz to co chcesz zauważyć ?popatrz na wypociny suwalczaka jak obraża ludzi.ale tobie to chyba jest obojętyne
ciepły deszcz pada,,,,,,,,,,,,,,

#63 ~suwalczak~

~suwalczak~
  • Goście

Napisano 04 wrzesień 2008 - 20:39

Poczytaj wszystkie posty suwalczaka a potem zabieraj głos


lepiej pochwal sie swoimi-obelgi.przeklenstwa itp.!

#64 ~suwalczak~

~suwalczak~
  • Goście

Napisano 04 wrzesień 2008 - 21:47

lepiej pochwal sie swoimi-obelgi.przeklenstwa itp.!

ales ty glupi haha

#65 ~HALNY~

~HALNY~
  • Goście

Napisano 04 wrzesień 2008 - 21:51

ales ty glupi haha

CYTAT(suwalczak @ 4.09.2008, 11:56)
ty prostaku!

#66 ~Gość~

~Gość~
  • Goście

Napisano 04 wrzesień 2008 - 21:55

lepiej pochwal sie swoimi-obelgi.przeklenstwa itp.!

:D

#67 ~S-ki 8 najb.zadłuż Miasto~

~S-ki 8 najb.zadłuż Miasto~
  • Goście

Napisano 05 wrzesień 2008 - 09:58

Strategi Zrownoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do 2015 roku.
Wprowadzenie
Ogólna charakterystyka miasta Suwałki
Uwarunkowania rozwoju miasta Suwaki
1. Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju miasta
2. Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju miasta
3. Demograficzne uwarunkowania rozwoju miasta
4. Główne problemy dalszego rozwoju miasta
Misja i strategiczne cele rozwoju miasta Suwałki
1. Misja rozwoju miasta (generalny cel kierunkowy)
2. Strategiczne cele rozwoju miasta
Warianty strategii rozwoju miasta Suwałki
Cele operacyjne
Zadania realizacyjne
Uwarunkowania realizacji STRATEGII

Skuteczne i efektywne rozwiązywanie różnorodnych problemów mieszkańców MIASTA SUWAŁKI nie może być oparte na metodach prób i błędów, licząc na szczęśliwy przypadek, bądź też odbywać się na podstawie nie ukierunkowanych na przyszłość decyzji bieżących. Ponadto ograniczoność środków finansowych znajdujących się w dyspozycji władz miasta wymaga racjonalnego (optymalnego) podejmowania decyzji o sposobie i kierunkach ich wydatkowania.

W tej sytuacji niezbędne staje się stosowanie w codziennej praktyce - przez władze MIASTA SUWAŁKI - aktywnych metod sterowania jego rozwojem, w których decyzje bieżące wynikać winny z ustaleń o charakterze strategicznym. Wymogi tak rozumianego aktywnego procesu sterowania rozwojem miasta spełnia zarządzanie strategiczne, które jest ukierunkowanym na przyszłość ciągłym procesem zarządzania nastawionym na formułowanie i wdrażanie skutecznych strategii jego rozwoju.

STRATEGIA ROZWOJU to długookresowy plan działania, określający strategiczne cele rozwoju miasta i przyjmujący takie kierunki działania (cele operacyjne i zadania realizacyjne), a także alokację środków finansowych, które są niezbędne dla realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych.

Ogólne biorąc, STRATEGIA ROZWOJU odpowiada na podstawowe pytanie: co musimy zrobić, aby funkcjonować i rozwijać się w przyszłości w celu optymalnego zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców, mając oczywiście na uwadze istniejące ramowe warunki działania, tkwiące zarówno wewnątrz miasta (silne i słabe strony), jak i w jego otoczeniu (szanse i zagrożenia rozwoju).

Dostrzegając konieczność wdrożenia zasad zarządzania strategicznego jako podstawy racjonalnego i efektywnego sterowania procesami rozwoju społeczno-gospodarczego miasta w celu tworzenia możliwie jak najlepszego środowiska życia dla mieszkańców, Rada Miejska w Suwałkach przyjęła w dniu w dniu 26 maja 1999 roku Uchwałę nr XIV/112/99 w sprawie opracowania STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SUWAŁKI DO ROKU 2015.

U podstaw jej formułowania leżało przekonanie władz miasta, że należy sukcesywnie wdrażać w życie koncepcję zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) SUWAŁK, czyli uznawać nadrzędność wymogów ekologicznych w stosunku do procesów rozwoju społeczno-gospodarczego. Rozwój ten nie może dokonywać się "kosztem" środowiska przyrodniczego, a więc musi respektować oszczędną produkcję i konsumpcję oraz gospodarkę terenami w mieście, a także uwzględniać przyszłościowe konsekwencje ekologiczne podejmowanych dzisiaj decyzji.

W przypadku MIASTA SUWAŁKI jest to tym bardziej ważne, bowiem leży ono w obszarze funkcjonalnym "Zielone Płuca Polski", zaliczanym do terenów o wybitnych walorach przyrodniczych. Pełni on ważne funkcje ekologiczne zarówno w skali krajowej, jak i europejskiej. W bliskim sąsiedztwie miasta znajdują się cenne ekosystemy, takie jak: Puszcza Augustowska, Wigierski Park Narodowy, Suwalski Park Krajobrazowy. Jest to niewątpliwie fakt, który w sposób znaczący wpływać będzie na procesy rozwoju społeczno-gospodarczego i zagospodarowania przestrzennego miasta. Stąd też skala i dynamika tych procesów musi być podporządkowana uwarunkowaniom ekologicznym wynikającym z wymogów ochrony cennych walorów i zasobów przyrodniczych.

Wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju miasta to nie akt jednorazowy, lecz długotrwały proces, który winien przebiegać poprzez:

edukację ekologiczną mieszkańców, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży,

powszechne uwzględnianie przyrodniczych uwarunkowań w sterowaniu procesami rozwoju społeczno-gospodarczego i zagospodarowania przestrzennego w stopniu społecznie, technicznie i ekonomicznie realistycznym (możliwości sfinansowania przedsięwzięć proekologicznych),

promowanie ekologicznych kierunków i form w wybranych - a istotnych dla ekorozwoju miasta - sferach i obszarach aktywności mieszkańców (produkcja, usługi społeczne i bytowe, mieszkalnictwo, turystyka i rekreacja),

ścisłą współpracę władz miasta z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi, starostwem powiatu suwalskiego i poszczególnymi gminami wchodzącymi w jego skład, władzami samorządowymi z powiatów: sejneńskiego i augustowskiego, a także dyrekcją Wigierskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego w upowszechnianiu i wdrażaniu zasad ekorozwoju,

pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych (krajowych i zagranicznych) na realizację przedsięwzięć proekologicznych.


Należy podkreślić, że do prac nad opracowaniem STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SUWAŁKI DO ROKU 2015 zostało zaproszone szerokie grono osób, reprezentujących różne instytucje, organizacje i zawody. Utworzono Radę Programową Strategii, na forum której zaproszone osoby mogły aktywnie uczestniczyć w pracach planistycznych, zgłaszać swoje uwagi, postulaty i wnioski co do oceny stanu istniejącego, uwarunkowań rozwoju miasta, a także strategicznych kierunków jego rozwoju (cele i zadania realizacyjne).

Taki sposób postępowania umożliwił uspołecznienie procesu opracowywania STRATEGII ROZWOJU. Stąd też cele i zadania w niej zapisane są wynikiem szerokich konsultacji społecznych, wychodzących poza forum Rady, Zarządu i Urzędu Miasta.

Przygotowywaniem niezbędnych materiałów dla potrzeb opracowania STRATEGII ROZWOJU, a także opracowywaniem dokumentów cząstkowych (po każdym etapie prac planistycznych) zajmował się Komitet Roboczy i Zespoły Problemowe.

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SUWAŁKI DO ROKU 2015 prezentuje określoną projekcję pożądanych kierunków jego rozwoju w postaci celów rozwoju i niezbędnych zadań realizacyjnych. Nie zamyka to oczywiście drogi do wypracowania innych. Jednak podstawą zmian winny być wyłącznie względy merytoryczne, wynikające ze zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych rozwoju miasta. Z tego punktu widzenia STRATEGIA jest dokumentem elastycznym oraz otwartym na zmiany, uzupełnienia i korekty.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST SYNTEZĄ STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SUWAŁKI DO 2015 ROKU, KTÓRA ZOSTAŁA PRZYJĘTA UCHWAŁĄ NR XXVIII/269/2000 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH Z DNIA 16 CZERWCA 2000 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SUWAŁKI DO 2015.

#68 ~Gość~

~Gość~
  • Goście

Napisano 05 wrzesień 2008 - 11:16

W najbliższą sobotę, podczas Dni Suwałk, odbędzie się uroczyste otwarcie Galerii Jednego Obrazu. Rogatka przy Kościuszki, w końcu przestanie odstraszać swoim wyglądem. Remont zabytku pochłonął blisko 50 tysięcy złotych.


Galerią zarządzać będzie Młodzieżowy Dom Kultury. Z pomysłem takiego wykorzystania budynku, jako pierwszy, wystąpił Mieczysław Iwaszko, plastyk z MDK.

- Cieszę się, że ten mini zabytek znów zacznie tętnić życiem, bo od lat jedynie straszył swoim wyglądem- powiedział Józef Gajewski, prezydent Suwałk.

Uroczyste otwarcie mini- galerii odbędzie się w sobotę o godz. 19.30, podczas Dni Suwałk. Prezydent nie chciał jednak zdradzić, jakie dzieło sztuki będzie prezentowane na początek.

Remont zabytkowej rogatki kosztował około 50 tys zł. Inwestorem był miejski samorząd.

Remont Kamienic Kościuszki 78 Remont 5 000 000 mln PLN, zaraz będzie remont Kościuszki 71 to jest siedziba Urzędu Gminy (Dom Gubernatora) murowany stan dobry za 3 500 000 - skąd są pieniądze. Samorząd je ma, a remonty szkół ,a baza dydaktyczna słabiutka= za grosze.

#69 ~Strategia?~

~Strategia?~
  • Goście

Napisano 05 wrzesień 2008 - 11:42

Taki sposób postępowania umożliwił uspołecznienie procesu opracowywania STRATEGII ROZWOJU. Stąd też cele i zadania w niej zapisane są wynikiem szerokich konsultacji społecznych, wychodzących poza forum Rady, Zarządu i Urzędu Miasta.

Dużo słów, a mało treści.
Jednak w dalszym ciągu uważam, że Suwałki są miastem przyjaznym dla ludzi związanych z władzami miasta.
Ciekawe jak wyglądały de konsultacje? Ktoś o nich słyszał?

#70 ~NIK~

~NIK~
  • Goście

Napisano 08 wrzesień 2008 - 10:20

SŁABE STRONY - zaczerpnięte ze Strategii miasta Suwałki do 2015 roku

Wyczerpywanie się możliwości wzrostu dochodów własnych w granicach zakreślonych ustawą (ustalanie podatków i opłat lokalnych)

Brak miejscowych grup kapitałowych zdolnych do podejmowania znaczących zadań inwestycyjnych i wytwórczych wspólnie z budżetem miejskim (inwestycje prywatno-publiczne)

Ograniczone możliwości pozyskania dochodów z majątku miasta

Znaczący odsetek ludności żyjącej w ubóstwie oraz stały wzrost liczby mieszkańców uprawnionych do wypłat obligatoryjnych zasiłków z pomocy społecznej

Mały napływ kapitału zagranicznego

Znikomy udział finansowy jednostek gospodarczych działających na terenie miasta w przedsięwzięciach inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta

Brak wpływów z dywidend spółek komunalnych

Zadłużenie służby zdrowia oraz brak środków na modernizację i zakupy nowoczesnej aparatury oraz sprzętu medycznego

Niedofinansowanie wydatków bieżących Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej,
ale są pieniadze dla firm ochroniarskichDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych